bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.11.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja informacji

Zasady funkcjonowania


  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły, zaopiniowany przez związki zawodowe oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. Arkusz uwzględnia szkolny plan nauczania , o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

  2. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.

  3. W szkole funkcjonuje świetlica, w której w godzinach 7.30 – 17.30 opiekę znajdują uczniowie klas I-IV a w uzasadnionych przypadkach również uczniowie klas starszych.

  4. Oddział przedszkolny dzieci sześcioletnich funkcjonuje w godzinach 7.00-17.00.

  5. Godzina lekcyjna w klasach IV-VII i oddziałach gimnazjalnych trwa 45 minut. Czas trwania zajęć edukacyjnych w klasie I określa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia edukacyjne w oddziale przedszkolnym dzieci sześcioletnich trwają nie dłużej niż 30 minut.

  6. Zajęcia wychowania fizycznego w klasie IV i klasach VII organizowane są w systemie klasowo-lekcyjnym po 2 godziny w każdej klasie oraz po dwie godziny w formie zajęć do wyboru.


Opublikował: Andrzej Chudyński
Publikacja dnia: 13.11.2017
Podpisał: Katarzyna Spychała
Dokument z dnia: 13.11.2017
Dokument oglądany razy: 560