bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego Szkoła podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej nr 373 im. I.J. Paderewskiego Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych n
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab+ Enter

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p.Andrzej Chudyński, adres poczty elektronicznej sekretariat@sp373.srv.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 617 57 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl Dostępność architektoniczna Szkoła Podstawowa nr 373 im. I.J. Paderewskiego ul. Angorska 2, 03-913 Warszawa

  1. Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Angorskiej . Do wejścia prowadzą schody. Budynek nie ma pokonanych barier architektonicznych.
  2. Istnieje odrębne wejście od strony ul. Saskiej, które również wymaga pokonania schodów.
  3. Istnieje wejście odrębne dla uczniów od strony boiska.
  4. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  6. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  7. W budynku na każdym poziomie (piwnica (szatanie) parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz.
  8. Budynek nie posiada wind, pętli indukcyjnych, podjazdów.
  9. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  10. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.Opublikował: Andrzej Chudyński
Publikacja dnia: 15.03.2021
Podpisał: Katarzyna Spychała
Dokument z dnia: 15.03.2021
Dokument oglądany razy: 541