bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zasady funkcjonowania

 1. Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

 2. Organem prowadzącym szkołę jest miasto stołeczne Warszawa.

 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 4. Szkoła prowadzi ośmioletni cykl kształcenia.

 5. Obwód szkoły określa odrębny dokument.

 6. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły, zaopiniowany przez związki zawodowe oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. Arkusz uwzględnia szkolny plan nauczania , o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. 

 8. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 

 9. W szkole funkcjonuje świetlica, w której w godzinach 7.00 – 18.00 opiekę znajdują uczniowie klas I-IV a w uzasadnionych przypadkach również uczniowie klas starszych. 

 10. Oddział przedszkolny dzieci sześcioletnich funkcjonuje w godzinach 7.00-17.00. 

 11. Godzina lekcyjna w klasach IV-VIII trwa 45 minut. Czas trwania zajęć edukacyjnych w klasach I-III określa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia edukacyjne w oddziale przedszkolnym dzieci sześcioletnich trwają nie dłużej niż 30 minut. 

 12. Zajęcia wychowania fizycznego w klasie IV - VIII organizowane są w systemie klasowo-lekcyjnym po 4 godziny w każdej klasie. Zajęcia odbywają się w szkole i w Hali Saska. 

 13. W szkole prowadzona jest nauka religii/etyki zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami MEN. Uczęszczanie na lekcję religii/etyki nie jest obowiązkowe. 

 14. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej. Pielęgniarka sprawuje opiekę nad uczniami przez cztery dni w tygodniu – od poniedziałku do czwartku. 

 15. Opiekę nad uczniami sprawują specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda i terapeuta pedagogiczny. 

 16. Dla wspierania działalności statutowej szkoła może prowadzić działalność zarobkową zgodnie przepisami obowiązującymi w jednostkach budżetowych.Opublikował: Andrzej Chudyński
Publikacja dnia: 18.01.2020
Podpisał: Katarzyna Spychała
Dokument z dnia: 01.01.2020
Dokument oglądany razy: 1 285